MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Amaç:
Madde 1- İşbu sözleşmenin amacı internet yoluyla yapılacak satışlara ilişkin( mesafeli satış sözleşmesi) satıcı ve alıcı arasındaki usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 
Madde 2- Bu sözleşmenin amacı, yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan; mal veya hizmetin tüketiciye teslimine ilişkindir.

Madde 2 – 1 SATICI BİLGİLERİ
Ünvan: PERCAL TEXTILE- (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)   
Adres: Arnavutköy, Beyazgül caddesi No:52A 34345 Beşiktaş/ İstanbul
Telefon: 0212 263 63 70
e-mail: info@percaltextile.com
web   : www.percaltextile.com

Madde 2 – 2 ALICI BİLGİLERİ
Alıcı: Mal ve hizmet talep eden kişi(bundan sonra alıcı olarak anılacaktır.)
Alıcının; www.percaltextile.com  alışveriş sitesinden sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri, teslim, satım akdinin kurulması ve tebligata ilişkin olarak, satıcı tarafından, alıcı aksini bildirmediği sürece resmi adresi olarak esas alınır ve kabul edilir.

Dayanak 
Madde 3- Bu sözleşme, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci ve bu Kanuna 4822 sayılı Kanunla eklenen 9/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Sözleşmede yer almayan düzenlemelerde, yasa ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

Tanımlar: 
Madde 4- İşbu sözleşmenin dayanağı olan Yönetmelikte yere alan:
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,
c) Mal: Satışa veya siparişe konu;  ev, otel, tekne tekstil ürünleri ile mobilya aksesuarları,  giyim eşyaları.
d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,
e) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,
f) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,
g) Tüketici: Sunulan mal veya hizmeti talep eden, alan, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,  
h) Mesafeli Sözleşme: Yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmeleri, ifade eder.

Ön Bilgiler:
Madde 5- Mesafeli sözleşmenin akdinden önce aşağıdaki bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur.
a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,  
b) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin temel özellikleri,
c) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı,
d) Satıcı veya sağlayıcının fiyat dahil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi,
e) Tüketicinin ödemelerinin nasıl yapılacağına dair bilgiler,
f) Teslimat ve ifanın nasıl yapılacağına ve varsa buna ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler,
g) Cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağına dair bilgiler,
h) Tüketiciye bir maliyeti varsa kullanılan iletişim yollarının ücreti,
ı) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin, teslim ve ifa tarihlerine ilişkin program,
j) Tüketicinin talep ve şikayetlerini iletebileceği satıcı veya sağlayıcının açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri.

Ön Bilgilerin Doğruluğunun Yazılı Olarak Kanıtlanması
Madde 6- Tüketici, ön bilgileri doğru ve eksiksiz olarak vermekle yükümlüdür. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde bu teyit işlemi yine elektronik ortamda ürün alımı ve ödeme ile birlikte kendiliğinden sözleşme kurulmuş olacaktır.

Sözleşmede Bulunması Gereken Şartlar:
Madde 7- Alıcı sitede alışveriş yapması ile birlikte mesafeli sözleşme kurulmuş olduğundan, alıcı satın alma, ödeme ve teslimata ilişkin tüm bilgileri eksiksiz olarak vermek yükümlülüğündendir.
a) Tüketicinin, satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,
b) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,
c) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi ve şekli,
d) Teslimat ve ifaya ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler,
e) Sözleşme konusu malın veya hizmetin cinsi veya türü, miktarı ve varsa marka ve modeli,
f) Malın veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil peşin satış fiyatı, satın alma öncesi satış sitesinde belirlenmiş olup, alıcının ürün alımı ile birlikte sözleşme yürürlüğe girmiş olacaktır. Kargo-gönderi ücretinin ücrete dahil olup olmadığı, her satılan ürün için ayrıca belirtilecektir.

Cayma Hakkı:
Madde 8- Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, ürün ambalajını açmaksızın malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre online alımın yapıldığı tarihten itibaren 7 gündür.  Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Bu Yönetmeliğin 6’ncı ve 7’nci maddesindeki koşullardan biri eksik olduğu taktirde satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda 7 günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar. Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

Satıcı ve Sağlayıcının Yükümlülüğü:
Madde 9- Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin-alıcının, siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu süre alıcıya daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Satıcı veya sağlayıcı, alıcının-tüketicinin cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmekle, ayrıca yirmi gün içinde de malı geri almakla yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı mesafeli sözleşme konusu malın veya hizmetin alıcıya-tüketiciye teslimini işyerindeki alımlarda fatura(sevk irsaliyesi) yoluyla, mesafeli satışta ise fatura karşılığı ve kargo şirketi aracılığı ile yapar.  Uyuşmazlık halinde ispat külfeti satıcı ve sağlayıcıya aittir. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ve sözleşmede belirtmesi şartıyla, tüketiciye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir. Satıcı veya sağlayıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder.

Geri Ödeme 
Madde 10- Mesafeli sözleşmelerde, ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder. 3D Secure güvenli olarak yapılan alışverişlerdeki ödemeler ise bu kapsam dışındadır. Borçlunun temerrüde düşmesi halinde, Borçlu borcun gecikmeli ifasından dolayı alacaklının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
Madde 11- Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.
Madde 12- İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI veya ALICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.